Cíle a priority činnosti

  • Sdružuje členy profesního cechu: pekárny a cukrárny, dodavatele strojů a technologií, surovin, služeb pro pekárenský a cukrárenský obor a potravinářské školy a učiliště. 
  • Podporuje a prosazuje společné zájmy svých členů, usiluje o zlepšování podmínek pro podnikání v pekárenském a cukrárenském oboru v ČR.
  • Organizuje svazové akce za účelem setkávání profesních odborníků, výměny a sdílení zkušeností. Posiluje tím soudržnost firem působících v oboru podnikání.
  • Zastupuje zájmy členů při jednáních s orgány státní správy, organizacemi a institucemi jejichž činnost souvisí s podnikáním v pekárenském a cukrárenském oboru.
  • Podílí se na tvorbě právního rámce a legislativních předpisů souvisejících s předmětem podnikání.
  • Plní funkci informačního, konzultačního, poradenského a školicího centra pro členy.
  • Provádí školení prostřednictvím vzdělávacího projektu Pekařská akademie, zvyšuje odbornost a kvalifikaci zaměstnanců členských firem.
  • Zprostředkovává styk s médii, šíří spotřebitelskou osvětu, propaguje výrobce kvalitních tuzemských produktů, usiluje o zvýšení prestiže profesí Pekař a Cukrář.
  • Podporuje výchovu mladé generace pekařů a cukrářů na potravinářských školách a učilištích.
  • Reprezentuje členy v Potravinářské a Hospodářské komoře a při jednáních se zahraničními profesními svazy a asociacemi.

———————–

Seznam členů Svazu

PŘIHLÁŠKA DO SVAZU

Propagační leták Svazu

Desatero výhod členství

1. Podpora společných zájmů
Členstvím můžete přispět k prohloubení vzájemné spolupráce, soudržnosti a podpoře společných zájmů firem působících v pekárenském a cukrárenském oboru České republiky.
2. Prestiž a vyjednávací síla
Členstvím podpoříte vyjednávací sílu Svazu k lobbingu u orgánů státní správy, organizací a institucí jejichž činnost souvisí s podnikáním v pekárenském oboru – v Potravinářské a Hospodářské komoře a u obchodních organizací.
3. Účast na odborných seminářích, výstavách a soutěžích kvality
Příležitost získat informace o nových trendech v oboru, shlédnout aktuální novinky (stroje, technologie, suroviny, přípravky, služby) a účastnit se Svazem pořádaných soutěží kvality.
4. Sdílení zkušeností
Zapojení se do pravidelného setkávání s profesními kolegy na svazových akcích, výměny informací a zkušeností, navazování neformálních kontaktů.
5. Informační a poradenský servis
Získáte informace a možnost konzultací a poradenského servisu z informační databáze Svazu.
6. Školení a kurzy
Zapojení se do vzdělávacího projektu „Pekařská akademie“, možnost získat cenné informace na kurzech z oblasti potravinové legislativy, pracovního práva, obchodních dovedností a dalších oblastí od kvalifikovaných lektorů.
7. Dotační poradenství
Možnost školení a poradenství k využití dotačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva zemědělství ČR.
8. České cechovní normy
Příležitost pro výrobce vrátit se k osvědčeným tradičním recepturám výrobků a získat značku kvality. Svaz je odborným garantem, který se vyjadřuje k žádostem o přidělení ČCN Potravinářské komory ČR u pekařských a cukrářských výrobků.
9. Získání mladých potravinářů
Možnost získat pro svoji společnost vyučené mladé pekaře a cukrářky z členských učilišť či absolventy potravinářských škol
10. Informovanost o aktuálním dění v oboru
Zdarma prostřednictvím svazových akcí, oborového časopisu PEKAŘ CUKRÁŘ, ROČENKY, svazového webu www.svazpekaru.cz, svazového newsletteru a pekařského Videožurnálu.