Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v ČR rozhodlo představenstvo SPaC ČR na svém prosincovém jednání o zrušení valné hromady plánované na 16. ledna v Hotelu International Brno. Současná opatření vlády neumožňují setkávání většího počtu osob ve vnitřních prostorách, což vylučuje prezenční formu konání VH. Valná hromada se proto uskuteční v průběhu ledna formou „per rollam“ a současně bude členům nabídnuta možnost vyjádřit se k projednávaným bodům a činnosti Svazu prostřednictvím informační on-line videokonference.

Zrušení pekařského plesu
Změna formy konání valné hromady souvisí i se zrušením tradičního pekařského plesu. Je to tak v novodobé historii Svazu poprvé, kdy se společenské setkání zástupců členských firem neuskuteční. Je to velká škoda, protože byl opět připraven atraktivní program s řadou hvězd. Věříme, že příští rok bude již situace lepší a umožní osobní setkání našich členů při akcích v Pardubicích, Českých Budějovicích či v Čejkovicích.

Informační videokonference
V průběhu ledna budou členům Svazu zaslány podklady k valné hromadě konané formou „per rollam“. Zároveň obdrží členové hlasovací lístky a budou vyzváni uskutečnit hlasování v určeném termínu. Vedení Svazu zároveň nabídne v rámci své koncepce k přechodu na digitální způsob poskytování informací svým členům on-line videokonferenci. Uskuteční se ve středu 20. ledna od 14:00 hod a bude zaměřena zejména na zhodnocení uplynulého roku a svazové Priority a plány na rok 2021. Podnětná diskuze zapojených členů bude velmi vítána. Organizační pokyny k videokonferenci budou zaslány v časovém předstihu před akcí.

Výzva členské základně

Dle platných Stanov Článek 8 (Práva členů), má každý člen Svazu právo předkládat návrhy, stanoviska a doporučení valné hromadě k projednání. Všechny návrhy z členské základny budou projednány představenstvem Svazu a schválené zapracovány do dokumentů předkládaných valné hromadě. Návrhy a podněty k činnosti Svazu a svazovým Prioritám mohou členové zasílat v termínu do 11. ledna 2021 na e-mailovou adresu: info@svazpekaru.cz či v tištěné podobě do sídla Svazu.