Cíle a poslání

Hlavní činnosti Svazu jsou:

  • podpora zájmů svých členů, vytváření příznivých podmínek pro odbornou spolupráci, soudržnost a posilování společných zájmů firem působících v oboru,
  • zastupování zájmů svých členů při jednáních s orgány státní správy, organizacemi a institucemi, jejichž činnost souvisí s podnikáním v pekárenském a cukrárenském oboru, reprezentace českého pekárenského a cukrárenského oboru při jednáních se zahraničními potravinářskými profesními organizacemi,
  • spolupůsobení při tvorbě právního rámce souvisejícího s předmětem činnosti členů a Svazu,
  • plnění funkce informačního, konzultačního, poradenského a školicího centra pro členy Svazu. Soustřeďování, analyzování a zpracovávání zkušeností a nejnovějších vědeckých poznatků, výsledků výzkumu a vývoje a inovací v oboru a jejich poskytování členům pro využití v praxi a pro zvyšování jejich technické a technologické úrovně. Organizování setkávání profesních odborníků za účelem výměny a sdílení zkušeností,
  • šíření spotřebitelské osvěty, propagace výrobců kvalitních tuzemských pekařských a cukrářských výrobků a posilování českých gastronomických tradic,
  • zajištění styku se sdělovacími prostředky, informačních a propagačních aktivit vůči veřejnosti na podporu pekárenského a cukrárenského oboru a zvýšení prestiže profesí pekař a cukrář.

Jako svoji vedlejší činnost může Svaz vyvíjet hospodářskou činnost za účelem podpory hlavní činnosti a pro vytvoření zdrojů a zajištění podmínek pro naplnění účelu a předmětu činnosti, k němuž byl Svaz založen.