Příspěvkový řád členů Svazu pekařů a cukrářů v ČR

Valná hromada v souladu s částí III. § 9 Stanov schválila výši ročních plateb, pravidla pro jejich úhradu a stanovení počtu hlasovacích bodů. Výšeb plateb pro kategorie Pekaři a cukráři, Dodavatelské firmy a Odborné školy jsou uvedeny v příloze tohoto článku.

Roční stanovené platby hradí členové svazu následujícím způsobem:

  1. splátka za služby do 28.2. 2021
  2. splátka za služby do 30.6. 2021
  3. Členský příspěvek do  31.10. 2021

K předepsaným platbám za služby účtujeme základní sazbu DPH.

U členských firem, které pracují pro více oborů, než jen pro pekárenský a cukrárenský, je pro stanovení členského příspěvku rozhodující tržba z výroby, obchodu nebo služeb pro pekárenský a cukrárenský obor. V případě nesplnění výše stanovených plateb v uvedených termínech, je povinen člen uhradit předmětnou platbu, zvýšenou o 10 % za každých započatých 30 dnů prodlení.

Svazové priority na rok 2021

Priority činnosti Svazu jsou uvedeny v příloze.

Stanovy Svazu pekařů a cukrářů v ČR, z.s.

ČÁST I.
Základní ustanovení

Článek 1
Název, sídlo a zápis
1. Název: Svaz pekařů a cukrářů v České republice, z.s.
2. Sídlo: Drahobejlova 2215/6, Libeň, 190 00 Praha 9
3. Zápis: Svaz pekařů a cukrářů v České republice, z.s. je zapsán ve spolkovém
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 1772, IČ: 152 70 106.

Článek 2
Právní poměry
1. Svaz pekařů a cukrářů v České republice, z.s. (dále jen „Svaz“) je právnickou osobou, jejíž poměry se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Svaz je dobrovolným, samostatným, nezávislým, odborným spolkem sdružujícím osoby podnikající v pekárenském a cukrárenském oboru a v navazujících oborech činnosti.
3. Svaz působí na celém území České republiky.

Článek 3
Účel Svazu
1. Svaz prosazuje a obhajuje nestranně a spravedlivě práva a společné zájmy svých členů.

Článek 4
Předmět činnosti
1. Hlavní činnosti Svazu jsou:
a. podpora zájmů svých členů, vytváření příznivých podmínek pro odbornou spolupráci, soudržnost a posilování společných zájmů firem působících v oboru,
b. zastupování zájmů svých členů při jednáních s orgány státní správy, organizacemi a institucemi, jejichž činnost souvisí s podnikáním v pekárenském a cukrárenském oboru, reprezentace českého pekárenského a cukrárenského oboru při jednáních se zahraničními potravinářskými profesními organizacemi,
c. spolupůsobení při tvorbě právního rámce souvisejícího s předmětem činnosti členů a Svazu,
d. plnění funkce informačního, konzultačního, poradenského a školicího centra pro členy Svazu. Soustřeďování, analyzování a zpracovávání zkušeností a nejnovějších vědeckých poznatků, výsledků výzkumu a vývoje a inovací v oboru a jejich poskytování členům pro využití v praxi a pro zvyšování jejich technické a technologické úrovně. Organizování setkávání profesních odborníků za účelem výměny a sdílení zkušeností,
e. šíření spotřebitelské osvěty, propagace výrobců kvalitních tuzemských pekařských a cukrářských výrobků a posilování českých gastronomických tradic,
f. zajištění styku se sdělovacími prostředky, informačních a propagačních aktivit vůči veřejnosti na podporu pekárenského a cukrárenského oboru a zvýšení prestiže profesí pekař a cukrář.
2. Jako svoji vedlejší činnost může Svaz vyvíjet hospodářskou činnost za účelem podpory hlavní činnosti a pro vytvoření zdrojů a zajištění podmínek pro naplnění účelu a předmětu činnosti, k němuž byl Svaz založen.

ČÁST II.
Členství

Článek 5
Podmínky členství
1. Členství ve Svazu je dobrovolné.
2. Členem Svazu se může stát právnická nebo fyzická osoba se sídlem v České republice, jejíž podnikatelská nebo odborná činnost souvisí s předmětem činnosti Svazu a zabývá se pekařskou nebo cukrářskou výrobou či činností s ní související, včetně dodavatelských, servisních a vzdělávacích aktivit.

Článek 6
Vznik členství
1. Členství vzniká na základě přijetí písemné přihlášky, schválení představenstva a zaplacení ročního členského příspěvku, resp. jeho poměrné části.
2. Představenstvo je povinno do 60 dnů od doručení přihlášky sdělit uchazeči stanovisko ve věci přijetí či odmítnutí přihlášky.
3. Proti rozhodnutí představenstva o odmítnutí přihlášky se lze odvolat do patnácti dnů po doručení k nejbližší valné hromadě. Odvolání je nutno podat písemně prostřednictvím představenstva.
4. Proti rozhodnutí valné hromady není přípustné odvolání.

Článek 7
Zánik členství
1. Členství zaniká:
a. dobrovolným vystoupením,
b. vyloučením,
c. zánikem člena, který je právnickou osobou, bez právního nástupce,
d. smrtí fyzické osoby.
2. Dobrovolné vystoupení člena lze učinit písemnou výpovědí v termínu alespoň 3 měsíce před koncem kalendářního roku, tj. do 30. 9. Členství v tom případě skončí k 31. 12. příslušného roku.
3. Člen může být valnou hromadou na návrh představenstva vyloučen, jestliže:
a. proviní se závažným způsobem proti Stanovám Svazu,
b. svým jednáním poškozuje zájmy nebo vážnost Svazu,
c. neuhradí roční příspěvky dle zásad schválených pro daný rok valnou hromadou.
4. Dojde-li k zániku právnické osoby s právním nástupcem, pak tento nástupce nenabývá automaticky členská práva.
5. Členové, jejichž členství zaniklo, ztrácejí veškerá práva vyplývající z členství. Ukončením členství však nejsou zbaveni finančních závazků vůči Svazu, které vznikly před zánikem členství.

Článek 8
Práva členů
1. Člen Svazu má právo:
a. podílet se na činnosti Svazu,
b. být informován o dění ve Svazu,
c. účastnit se prostřednictvím svého zástupce jednání valné hromady a hlasováním se podílet na řízení a kontrole Svazu,
d. volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů,
e. předkládat návrhy, stanoviska a doporučení a obdržet na ně v přiměřené lhůtě odpověď.

Článek 9
Povinnosti členů
1. Člen Svazu má povinnost:
a. chránit zájmy a zachovávat dobré jméno Svazu, zdržet se jakýchkoliv aktivit v podnikání, které jsou nečestné, neetické a způsobilé poškodit zájmy Svazu nebo jeho členy,
b. dodržovat Stanovy a řídit se rozhodnutími valné hromady,
c. aktivně se podílet na činnosti Svazu v souladu s předmětem jeho činnosti,
d. hradit členský příspěvek ve výši určené Příspěvkovým řádem pro konkrétní rok v termínech splatnosti vystavených faktur.

Článek 10
Seznam členů
1. Představenstvo zabezpečuje vedení seznamu členů s následujícími údaji:

Právnické osoby: Název Sídlo

Kontakt
Osoba zastupující člena a kontakt

Fyzické osoby:
Název OSVČ / Jméno a příjmení
Sídlo podnikání

Kontakt
Osoba zastupující člena a kontakt

2. Zápisy a výmazy ze seznamu členů provádí představenstvo ve lhůtě do 30 dnů od vzniku nebo zániku členství.
3. Seznam členů je uložen v kanceláři Svazu a je veřejný.

Článek 11
Čestné členství
1. Na návrh představenstva může valná hromada jmenovat čestného člena.
2. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se významně zasloužila o rozvoj pekárenského a cukrárenského oboru v České republice.
3. Čestné členství je bezplatné.
4. Seznam čestných členů vede představenstvo prostřednictvím kanceláře Svazu.
5. Čestný člen má právo:
a. podílet se na činnosti Svazu,
b. účastnit se jednání valné hromady bez hlasovacího práva,
c. být informován o dění ve Svazu,
d. účastnit se bezplatně akcí pořádaných Svazem.

ČÁST III.
Organizace Svazu

Článek 12
Orgány Svazu
1. Orgány Svazu jsou:
a. valná hromada,
b. představenstvo,
c. předseda Svazu a kancelář,
d. dozorčí rada.

Článek 13
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu, na níž členové uplatňují svá práva podílet se na řízení záležitostí Svazu a kontrole jeho činnosti.
2. Do působnosti valné hromady patří zejména:
a. volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
b. schválení Stanov, jejich změn a doplňků,
c. rozhodnutí o přijetí a vyloučení člena,
d. schválení roční zprávy o činnosti a hospodaření Svazu a roční účetní závěrky předkládané představenstvem,
e. schválení Příspěvkového řádu na daný rok a v něm uvedených pravidel pro stanovení poměru hlasovacích bodů,
f. schválení svazových priorit a finančního rozpočtu na příští období,
g. stanovení odměn za výkon funkce člena představenstva a dozorčí rady,
h. rozhodnutí o zrušení, fúzi nebo rozdělení Svazu.

Článek 14
Svolání valné hromady
1. Valnou hromadu svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jednou ročně písemnou pozvánkou zaslanou členům alespoň třicet dnů před jejím konáním.
2. Pozvánka musí obsahovat:
a. datum, čas a místo konání valné hromady,
b. program jednání valné hromady.
3. Valnou hromadu musí představenstvo také svolat, požádá-li o to písemně nejméně třetina všech členů Svazu dle počtu hlasovacích bodů nebo dozorčí rada a to nejpozději do 8 týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné valné hromady. Nesvolá-li představenstvo valnou hromadu do 30 dní od doručení žádosti, může ten, kdo podnět dal, svolat valnou hromadu na náklady Svazu sám.

Článek 15
Organizace valné hromady
1. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedajícího valné hromady řídí pověřený člen představenstva Svazu.
2. Další jednání řídí zvolený předsedající valné hromady.
3. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, ze kterého musí být patrný svolavatel valné hromady, termín a místo konání, předsedající, průběh valné hromady a přijatá usnesení. Zápis podepisuje předsedající valné hromady, zapisovatel a ověřovatel zápisu.

Článek 16
Způsobilost usnášení valné hromady
1. Valná hromada je způsobilá usnášet se, jsou-li přítomni členové, kteří mají nadpoloviční většinu hlasovacích bodů. Hlasovací body jednotlivých členů jsou stanoveny na základě výše ročních plateb členů a jsou uvedeny v Příspěvkovém řádu platném pro konkrétní rok.
2. Není-li valná hromada usnášeníschopná, koná se náhradní valná hromada v tentýž den, na tomtéž místě a se stejným programem o jednu hodinu později od původně určeného času zahájení. Tato valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet hlasů přítomných členů s hlasovacím právem, nemůže ale rozhodnout o zrušení Svazu a o bodech, které nebyly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.

Článek 17
Rozhodování valné hromady
1. Usnesení valné hromady je přijato, jestliže je pro něj hlasováno alespoň polovinou hlasovacích bodů přítomných členů.
2. Rozhodnutí o zrušení Svazu je platné, pokud se pro něj vysloví členové, kteří mají alespoň dvě třetiny celkového počtu hlasovacích bodů.

Článek 18
Představenstvo
1. Představenstvo je statutárním orgánem Svazu, zastupuje Svaz vůči třetím osobám, řídí a organizuje činnost Svazu mezi valnými hromadami.
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členové představenstva Svazu jsou voleni na období dvou let. Členem představenstva může být zvolena pouze fyzická osoba, která je členem Svazu nebo zástupcem člena Svazu.
3. Představenstvo je složeno z devíti členů. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu představenstva a dva místopředsedy. Členové představenstva vykonávají svoji funkci osobně.
4. Jednání představenstva řídí jeho předseda, který prosazuje zájmy Svazu navenek a jedná jeho jménem. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje jím pověřený místopředseda.
5. Předseda představenstva a místopředsedové jednají jménem Svazu ve všech záležitostech, a to každý samostatně, přičemž jsou povinni respektovat rozhodnutí představenstva.
6. Člen představenstva může být odvolán z funkce na základě rozhodnutí valné hromady. Na jeho místo musí být valnou hromadou zvolen nový člen.
7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným předsedovi představenstva. V takovém případě končí výkon jeho funkce okamžikem doručení.
8. Ukončením pracovněprávního či jiného vztahu se členem Svazu, na jehož doporučení byl zvolen do orgánů Svazu, ztrácí člen orgánu svůj mandát v představenstvu.
9. V případě, že počet členů představenstva klesne pod sedm, je představenstvo povinno doplnit členy do celkového počtu devíti, a to nejpozději do tří měsíců. Doplnění podléhá schválení nejbližší valnou hromadou v případě, že na této valné hromadě neprobíhají volby.
10. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Představenstvo může být svoláno i z podnětu dozorčí rady.

Článek 19
Způsobilost usnášení představenstva
1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. Pro přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva Svazu. Není-li přítomen, rozhoduje hlas místopředsedy představenstva, kterého předseda pověřil zastupováním.
3. Představenstvo může výjimečně v případě potřeby přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, formou per rollam. Nevyjádří-li se člen představenstva k návrhu rozhodnutí ve stanovené lhůtě, platí, že souhlasí.
4. O závěrech jednání se sepisuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a pověřený zapisovatel.

Článek 20
Působnost představenstva
1. Představenstvo zejména:
a. zabezpečuje plnění usnesení valné hromady a svazových priorit,
b. svolává valnou hromadu a stanovuje její program,
c. řídí hospodaření Svazu v rámci finančního rozpočtu, který schválila valná hromada,
d. zpracovává roční zprávu o činnosti a hospodaření Svazu a předkládá ji valné hromadě,
e. rozhoduje o přijetí nových členů, navrhuje kandidáty na čestné členství,
f. zabezpečuje vedení seznamu členů,
g. vykonává práva a povinnosti vyplývající z pracovně právních vztahů k zaměstnancům Svazu.

Článek 21
Výkonný ředitel a kancelář
1. Výkonný ředitel Svazu a kancelář je výkonným orgánem Svazu řízeným představenstvem. Výkonný ředitel a pracovníci kanceláře jsou zaměstnanci Svazu.
2. Výkonný ředitel Svazu:
a. řídí a organizuje aktivity související s předmětem činnosti Svazu,
b. dle pokynů představenstva plní úkoly vyplývající z unesení valné hromady a z rozhodnutí představenstva,
c. zúčastňuje se jednání představenstva s hlasem poradním,
d. reprezentuje a zastupuje Svaz navenek, v rámci uložených úkolů jedná za Svaz samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo jinak vyznačenému názvu Svazu připojí svůj podpis,
e. řídí kancelář Svazu, která zajišťuje operativní administrativní činnosti, vedení účetnictví, připravuje podklady pro jednání představenstva a valné hromady, vede evidenci členů a zabezpečuje organizačně svazové akce a aktivity.

Článek 22
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Svazu, je nezávislá na jeho orgánech, zodpovídá se pouze valné hromadě.
2. Členy dozorčí rady volí valná hromada z řad členů Svazu na období dvou let. Dozorčí rada Svazu má tři členy.
3. Členem dozorčí rady nesmí být zvolen člen představenstva nebo zaměstnanec Svazu. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu.
4. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Dozorčí radu svolává a řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen dozorčí rady.
5. Dozorčí rada dohlíží, jsou-li záležitosti Svazu vedeny v souladu se Stanovami a právními předpisy. Předseda dozorčí rady a její členové jsou oprávněni účastnit se jednání představenstva, nahlížet do dokladů Svazu a požadovat od členů představenstva a zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Dozorčí rada přezkoumává roční účetní závěrku Svazu. O výsledku své kontrolní činnosti podává zprávu valné hromadě.
6. Dozorčí rada má právo požádat představenstvo o svolání valné hromady, vyžaduje-li to situace.
7. Člen dozorčí rady může být odvolán z funkce na základě rozhodnutí valné hromady. Na jeho místo musí být valnou hromadou zvolen nový člen.
8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným předsedovi představenstva. V takovém případě končí výkon jeho funkce okamžikem doručení.
9. Ukončením pracovněprávního či jiného vztahu se členem Svazu, na jehož doporučení byl zvolen do orgánů Svazu, ztrácí člen orgánu svůj mandát v dozorčí radě.
10. V případě, že počet členů dozorčí rady klesne pod stanovený počet, je dozorčí rada povinna doplnit členy do celkového počtu. Doplnění podléhá schválení nejbližší valnou hromadou v případě, že na této valné hromadě neprobíhají volby.

Článek 23
Majetek a hospodaření
1. Prostředky na svou činnost získává Svaz zejména z členských příspěvků a dále z vedlejší hospodářské činnosti.
2. Za hospodaření s majetkem odpovídá představenstvo, které se řídí především finančním rozpočtem, který schválila valná hromada.
3. Získané prostředky mohou být vynakládány především k financování předmětu činnosti a k naplnění účelu Svazu a dále k úhradě nákladů na vlastní správu, a to s péčí řádného hospodáře.

Článek 24
Likvidace Svazu
Svaz může zaniknout na základě rozhodnutí valné hromady o jeho zrušení a následně provedené likvidace v souladu s platnými právními předpisy nebo pravomocným rozhodnutím soudu.

Článek 25
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na valné hromadě dne 30. 1. 2016 a nabývají účinnosti téhož dne.
3. Tyto Stanovy nahrazují v plném rozsahu znění stanov ze dne 28. 1. 2006.