Základní informace

Svaz pekařů a cukrářů v České republice je významné potravinářské profesní sdružení, které hájí zájmy a podporuje činnost firem působících v pekárenském a cukrárenském oboru. Aktuálně sdružuje 130 členů – pekáren a cukráren, dodavatelů strojního zařízení a technologií, surovin a služeb pro výrobce a potravinářských škol a učilišť.

Činnost Svazu řídí představenstvo, které realizuje strategické cíle a priority stanovené valnou hromadou. Podnikatelské a organizační úkoly Svazu jsou zajišťovány prostřednictvím servisní organizace Pekař cukrář s.r.o. Svaz je členem Potravinářské komory ČR, spolupracuje při naplňování předmětu činnosti s Ministerstvem zemědělství a dalšími státními institucemi. Reprezentuje své členy při jednáních s profesními potravinářskými svazy v tuzemsku i zahraničí. Úspěšně navázal v podmínkách 21. století na bohaté historické cechovní tradice českých pekařů a cukrářů.

Hlavní činnosti Svazu

 • Svaz je vrcholnou profesní organizací – vytváří příznivé podmínky pro prohloubení odborné spolupráce, soudržnosti a podporuje společné zájmy firem působících v oboru
 • Prosazuje oprávněné zájmy firem v pekárenském, cukrárenském a jiných souvisejících oborech vůči vnějšímu prostředí, orgánům státní správy, dozorovým orgánům, odborovým organizacím, hlavním odběratelským a dodavatelským subjektům
 • Svaz lobuje za zájmy svých členů v Potravinářské komoře, v hospodářských výborech parlamentu a senátu ČR při přípravě legislativních norem týkajících se předmětu podnikání
 • Plní funkci konzultačního, poradenského a informačního centra pro členy Svazu
 • Pro zvýšení technické a technologické úrovně svých členů organizuje Svaz odborné semináře a workshopy, kde seznamuje účastníky s novými trendy. Zajišťuje podmínky pro setkávání profesních odborníků, pravidelnou výměnu a sdílení zkušeností a navazování nových kontaktů
 • Ke zvýšení kvality výrobků či udržení řemeslné zručnosti pořádá národní soutěž „CHLÉB ROKU“ a soutěže odborných dovedností o titul „PEKAŘ ROKU“ – junior
 • Organizuje významné akce spojené s výstavou dodavatelů, odborným seminářem či propagací pekařských a cukrářských výrobků: Dny chleba Pardubice, Den českých pekařů a cukrářů České Budějovice, Strojně-technologický seminář Čejkovice a Světový den chleba Břevnov
 • Svaz realizuje vzdělávací projekt „Pekařská akademie“, kde školí zaměstnance členských firem s cílem zvýšení jejich odbornosti a konkurenceschopnosti
 • Pořádá setkání s pekaři v regionech (projekt Pekaři tour) – poskytuje aktuální informace o oboru a trhu, získává zpětnou vazbu od lokálních výrobců
 • Vydává měsíční oborový časopis PEKAŘ CUKRÁŘ, ROČENKU pekaře a cukráře, odborné technologické publikace, provozuje webové stránky (svazpekaru.cz, stansepekarem.cz, chlebnasvezdejši.cz), spravuje vlastní profily na sociálních sítích (Facebook, Instagram) 
 • Prostřednictvím Sekce škol podporuje výchovu mladých potravinářských odborníků, propaguje učňovské profese Pekař a Cukrář a usiluje o zvýšení atraktivity těchto profesí pro mládež
 • Svaz prohlubuje osvětu spotřebitelů v oblasti nových výživových a stravovacích trendů, propaguje výrobky vyráběné z tuzemských surovin a s použitím tradičních, českých technologických postupů. V oblasti mediální popularizuje pekařské a cukrářské řemeslo.